Brev till grannfastigheter

I våras informerade vi på vår hemsida att rivningslovet för Oscars vunnit laga kraft. Nu har arbetet med Oscars kommit till ett skede då vi vill informera er som bor i grannfastigheterna om vad som sker framöver.

Under hösten 2018 har vi arbetat med förberedelser som tillhör rivningen. I samråd med Kungälvs kommun har vi planerat när rivning ska ske och med hänsyn tagen till julen och aktiviteter kring denna högtid, har vi planerat att starta arbetet efter årsskiftet.

Upphandlad entreprenör är Hål i Betong AB som kommer se till att rivningsarbetet av Oscars och dess tillhörande byggnader sker på ett säkert och bra sätt.

Preliminär tidsplan för rivningen
Under vecka 2 påbörjas etableringen vid Oscars och arbetet med att demontera utvalda fönster inleds. Vid tidigare arbeten har vi tagit tillvara på karaktäristiska föremål så som tavlor, snickerier, spegeldörrar med mera. I framtidens Oscars kommer vi att försöka använda tillvarataget material i den utsträckning det är möjligt.

Rivning av byggnaderna är inplanerad att påbörjas under vecka 6 för att avslutas i månadsskiftet april-maj. I samband med att rivningen avslutas kommer det även att utföras en kompletterande arkeologisk undersökning. Vi beräknar att vara klara med samtliga arbeten som rivning, avveckling och städning till slutet av maj.

Framkomlighet under pågående arbete
Arbetsområdet kring Oscars, vilket även omfattar delar av intilliggande gator och grönytor, kommer att vara inhägnat. Gatorna kommer att vara tillgängliga för både fotgängare och bilister men vi vill uppmana till större försiktighet då även arbetsfordon stundtals behöver nyttja dessa gator. Detta gäller även Hamnvägen mellan färjeläget och den södra piren vid småbåtshamnen då dessa kommer att fungera som ut- och inlastningshamnar. Arbetstiderna är vardagar mellan klockan 07.00-18.00. Vi vill även påminna om att en arbetsplats kan vara extra intressant för barn, därför vi ber er att uppmärksamma detta.

Vad händer efter rivningen?
Vi avvaktar besked innan vi fortsätter med projektering av framtidens Oscars då detaljplanen är överklagad. Efter rivningen kommer området fortsatt vara inhägnat, men grönytor och gator kommer att återställas.

Vid frågor
Kontaktperson hos Ernst Rosén är Johan Söderqvist. Det går bra att kontakta Johan vid frågor kring arbetet via johan.soderqvist@ernstrosen.se eller via hans mobil 0708-20 02 30. Vill ni ha information via mail så skicka er mailadress till Johan. Mer information kring Oscars finns att läsa på www.oscars.se